Domov Zásady používania webových stránok

Zásady používania webových stránok

Úvodné ustanovenie

Vlastníkom a prevádzkovateľom webových stránok www.thermona.sk vrátane aplikácií na subdoménach, je spoločnosť Thermona, spol. s.r.o. so sídlom Stará osada 258, 664 84 Zastávka u Brna, zapísaná v obchodnom registri vedený na Krajskom súde v Brne, sp. zn. C, vložka 413, IČ: 13692861 (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľ je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb, o autorskom práve, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov / autorský zákon / v aktuálnom znení, oprávnený vykonávať majetkové práva k tomuto webu. Taktiež mu náležia všetky autorské práva k vlastnému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na webových stránkach, vrátane textu, vzhľadu stránok, grafiky, všetkých zobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov, ktoré sú súčasťou tohto webu.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre používanie webových stránok (ďalej len "Podmienky"). Tieto podmienky sa vzťahujú na každú osobu (ďalej len "Uživateľ"), ktorá má v úmysle používať alebo používa webové stránky Prevádzkovateľa.

Spôsob používania webových stránok

Používanie webových stránok je možné iba spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi, dobrými mravmi, zásadami poctivého obchodného styku a nepoškodzovania dobrého mena Prevádzkovateľa a osôb, ktorých údaje sú na webových stránkach uvedené.

Informácie použité na webových stránkach Prevádzkovateľa môže Uživateľ používať / sťahovať, zobrazovať, tlačiť a podobne / len pre osobné nekomerčné účely. Užívateľ nie je oprávnený informácie distibuovať, spracovávať, preposielať či používať na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu a vedomia Prevádzkovateľa. Používané kópie informácii musia vždy obsahovať všetky upozornenia na autorské práva alebo iné práva a výhrady, ktoré sú v nich uvedené alebo sa vzťahujú k daným informáciam. Prevádzkovateľ nezaručuje ani nezodpovedá za to, že používaním informácií nedôjde k porušeniu práv tretích osôb.

Obmedzenie zodpovednosti a správnosť informácií

Prevádzkovateľ vynakladá maximálné úsilie, aby zaistil spoľahlivosť a správnosť informácií, ktoré sú umiestnené na týchto webových stránkach a obsah webových stránok poskytne Uživateľovi "tak, ako je". Napriek tomu však môže dôjsť k nepresnostiam či typografickým chybám. Informácie na týchto internetových stránkach sú nezáväzné a sú zverejňované iba k informatívnym účelom. Majú informatívnu a obecnú povahu a preto neodrážajú špecifické požiadavky jednotlivých Uživateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo odstránenie informácii z webových stránok bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochrana osobných údajov a dát

Prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje svojich Uživateľov v súvislosti s činnosťou na webových stránkach, v súlade s nariadením Europského parlamentu a rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len "Nariadenie") a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov"). Komunikácia Užívateľa je pri určitých interakciách / najmä pri zasielaní dopytu prostredníctvom webového formulára / podmienená aktívnym potvrdením "Súhlas so spracovaním osobných údajov":

https://www.thermona.sk/.../Souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju_sk.pdf.

Prevádzkovateľ spolupracuje so subjektami, ktorí mu poskytli rôzne služby, predovšetkým však so zmluvne zaviazanými servisnými a montážnými partnermi. Tieto subjekty, pokiaľ sú k tomu oprávnené, môžu zaobchádzať s osobnými údajmi Užívateľa, avšak s týmito informáciami môžu pracovať iba pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť k inému účelu. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje tretím stranám s úmyslom poškodiť Užívateľa.

Užívateľ smie v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov využiť plnej informovanosti o spracovaní a ochrane jeho osobných údajov, vrátane možnosti využitia práva na vymazanie a prístup k svojim osobným údajom. Pre akékoľvek uplatnenie práv Užívateľa, je treba kontaktovať správu osobných údajov Prevádzkovateľa a to buď:

  • písomne na adrese sídla Stará osada 258, 664 84 Zastávka u Brna,
  • alebo na mailovej adrese privacy@thermona.cz.

Webové stránky Prevádzkovateľa sa snažia maximálne chrániť informácie o svojich Uživateľoch. Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom webových formulárov považujeme za citlivé a aktívne ich chránime v režime on-line i off-line. Zatiaľ čo na internete chránime osobné údaje pomocou šifrovania SSL (aplikácia beží na protokolu HTTPS), robíme tiež všetko preto , aby sme ochránili osobné údaje našich Užvateľov i v režime off-line. V tomto režime si striktne zakladáme na skutočnosti, že osobné údaje nemôžu opustiť priestor naších kancelárií. Súhlas s prístupom k identifikovateľným osobným údajom sa udeľuje iba zamestnancom, ktorí tieto informácie potrebujú k zabezpečeniu konkrétnej úlohy, prípadne zmluvne viazaným partnerom.

Informácie o súboroch cookies

Webové stránky Prevádzkovateľa, rovnako ako väčšina webových prezentácií, môžu do počítača Užívateľa ukladať malé dátové súbory v podobe súborov cookies. Súbory cookies sú využívané výhradne za účelom optimalizácie, k personalizácii obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýze návštevnosti webových stránok. Prevádzkovateľ na svojich webových stránkach využíva cookies krátkodobé, ktoré sú platné po dobu relácie a po zatvorení prehliadača sa ihneď odstránia, i cookies dlhodobé, ktoré zostávajú uložené po dlhšiu dobu.

Webové stránky Prevádzkovateľa využívajú za účelom anonymných štatistík, analýzu návštev a určenie spôsobu užívania jednotlivých stránok cookies tretej strany, spoločnosti Google, Inc. (ďalej "Google"), konkrétne službu Google Analytics. Google ponechá tieto informácie uložené po dobu od 30 minút po 2 roky a to v závislosti na type súboru cookies. Zásady ochrany osobných údajov sú prístupné na adrese:

https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Webové prehliadače umožňujú znemožniť prijatie a odstránenie týchto súborov cookies. Cesta k správe súborov cookies sa líši podľa typu prehliadača, preto Užívateľom doporučujeme obrátiť sa na pomoc konkrétneho prehliadača a postupovať podľa inštrukcií. Obecne však platí, že správa súboru cookies je dostupná v sekcii"Osobných údajov", prípadne "Ochrane súkromia". Zablokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny dopad na používanie webových stránok Prevádzkovateľa.

Extérne odkazy

Webové prehliadače Prevádzkovateľa môžu obsahovať extérne odkazy na iné webové stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Majte na pamäti, že Prevádzkovateľ neriadi ani neovplyvňuje obsah takýchto webových stránok a nezodpovedá za zabezpečenie ochrany osobných údajov týchto iných webových stránok. Rovnako tak nepreberá Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za webové stránky, cez ktoré sa dostanete na webové stránky Prevádzkovateľa ale ktoré patria tretej strane.

Záverečné ustanovenia

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na webových stránkach Prevádzkovateľa nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Tieto podmienky je oprávnený meniť či doplňovať iba Prevádzkovateľ.

Podmienky užívania webových stránok sú účinné dňom ich zverejnenia. Tieto podmienky boli zverejnené 25. 5. 2018.